Algemene Voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen (in euro) vermeld op de site zijn inclusief BTW (21%), maar exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. De prijs van de artikelen en de verzending staan apart vermeld. Wij streven ernaar om zorgvuldig alle informatie op de website te controleren en te actualiseren. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verschuldigde bedragen voor bevestigde bestellingen, d.i. voor bestellingen waarvoor wij een bevestigingsmail hebben verzonden. Wij zijn niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting.
Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Online betaling

Voor de online betaling werken we samen met Pay.nl om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. De kaartinformatie wordt verwerkt via een SSL (secured socket layer) -verbinding. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Indien uw betaling geweigerd wordt door uw bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Wij kunnen in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.

Foutieve voorraad en voorraadcontrole

Normaal zijn alle producten bij ons voorradig op het moment dat u de bestelling plaatst. In het uitzonderlijke geval dat een spel niet kan geleverd worden, door een fout in onze voorraad of indien het product beschadigd blijkt na een kwaliteitscontrole, zullen wij meteen contact met u opnemen. U kan er dan voor opteren om uw bestelling te laten leveren van zodra het product opnieuw voorradig is, of uw bestelling te annuleren. Indien u de bestelling zou annuleren, wordt u binnen maximaal 5 werkdagen terugbetaald op een rekeningnummer van uw keuze, op voorwaarde dat de uitlevering van de bestelling nog niet werd aangevat.

Schade

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking

Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na levering, kunt u uw klacht duidelijk formuleren via het contactformulier. Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Desgewenst kan u het product retourneren. Meer info hierover vindt u hier.

Als het gaat om ontbrekende onderdelen dan dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle producten komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

Grote volumes

Bij het afnemen van grote volumes (meer dan 3 exemplaren), zullen wij u contacteren om de bestelling te beoordelen. Op basis van het doel van de bestelling kunnen we beslissen om de verkoop te annuleren. Bij grote volumes (niet B2B), gelieve ons op voorhand te contacteren, dan bekijken we wat mogelijk is. B2B orders van meerdere exemplaren worden voorlopig niet aanvaard. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de gekende leveranciers.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Comm. V. Zensatie, Help Mijn Kind Heeft) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing